Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
1
2
บริหารจัดการในหน่วยงาน
3
4
ประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
5
6

ยินดีต้อนรับ