หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-2-024ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
501031 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) 1.1 ตรวจสอบรูปทรงและขนาดของต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามใบสั่งงาน 501031.01
501031 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) 1.2 จัดทำรายการการตรวจสอบแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ให้กับหัวหน้างานได้ 501031.02
501032 แก้ไขปัญหาการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) ขั้นพื้นฐาน 2.1 แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากรูปทรง ขนาด วัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้ 501032.01
501032 แก้ไขปัญหาการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) ขั้นพื้นฐาน 2.2 รายงานการแก้ไขปัญหาการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ให้กับหัวหน้างานได้ได้ 501032.02
501032 แก้ไขปัญหาการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) ขั้นพื้นฐาน 2.3 แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากรูปทรง ขนาด วัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้ 501032.03
501032 แก้ไขปัญหาการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) ขั้นพื้นฐาน 2.4 รายงานการแก้ไขปัญหาการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับหัวหน้างานได้ 501032.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up)

        0.1 1.1 ตรวจสอบรูปทรงและขนาดของต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามใบสั่งงาน

        0.2 1.2 จัดทำรายการการตรวจสอบแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ให้กับหัวหน้างานได้

    1.แก้ไขปัญหาการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) ขั้นพื้นฐาน

        0.3 2.1 แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากรูปทรง ขนาด วัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้

        0.4 2.2 รายงานการแก้ไขปัญหาการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ให้กับหัวหน้างานได้ได้

        0.5 2.3 แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากรูปทรง ขนาด วัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้

        0.6 2.4 รายงานการแก้ไขปัญหาการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับหัวหน้างานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ