Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ร่างแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
1
2
จัดทำต้นแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
3
4
ตรวจสอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์
5
6

ยินดีต้อนรับ