หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำต้นแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-2-023ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำต้นแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
501021 คำนวณการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำแบบจำลอง (mock up) 1.1เลือกใช้วัสดุในการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า 501021.01
501021 คำนวณการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำแบบจำลอง (mock up) 1.2 คำนวณการใช้วัสดุในการขึ้นรูปทรงของแบบจำลองได้ 501021.02
501022 จัดทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) 2.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสม 501022.01
501022 จัดทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up) 2.2 จัดทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์จากกรณีศึกษาได้อย่างถูกต้อง 501022.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.คำนวณการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำแบบจำลอง (mock up)

        0.1 1.1เลือกใช้วัสดุในการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า

        0.2 1.2 คำนวณการใช้วัสดุในการขึ้นรูปทรงของแบบจำลองได้

    1.จัดทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ (mock up)

        0.3 2.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในการทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสม

        0.4 2.2 จัดทำแบบจำลองบรรจุภัณฑ์จากกรณีศึกษาได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ