คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมมรรถนะการทำงานทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ได้ 1.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ระดับชั้นที่ 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์มาแล้วมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ระดับชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์มาแล้วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-2-034ZA ทักษะพื้นฐานในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-035ZA เตรียมไฟล์สำหรับวาดและตกแต่งภาพ
PRT-PRE-2-036ZA ปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-037ZA ปฏิบัติงานจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock up)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ