หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมไฟล์สำหรับวาดและตกแต่งภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-2-035ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมไฟล์สำหรับวาดและตกแต่งภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
502021 เตรียมภาพก่อนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.1เตรียมภาพให้เหมาะสมกับชนิดวัสดุบรรจุภัณฑ์ 502021.01
502021 เตรียมภาพก่อนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.2ปรับขนาดของภาพได้อย่างคงสัดส่วน 502021.02
502021 เตรียมภาพก่อนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.3ปรับความละเอียดให้เหมาะสมกับระบบการพิมพ์และชนิดวัสดุใช้พิมพ์ 502021.03
502021 เตรียมภาพก่อนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.4ปรับสีภาพได้ถูกต้อง 502021.04
502021 เตรียมภาพก่อนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.5ทำไดคัตภาพได้เรียบร้อย 502021.05
502021 เตรียมภาพก่อนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.6เลือกใช้โพรไฟล์สีได้ถูกต้อง 502021.06
502021 เตรียมภาพก่อนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 1.7บันทึกไฟล์ภาพได้ถูกต้องกับลักษณะงาน 502021.07
502022 กำหนดรูปแบบภาพตามสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2.1 เลือกรูปแบบภาพได้สอดคล้องกับชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 502022.01
502022 กำหนดรูปแบบภาพตามสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2.2 กำหนดขนาดของ Dielineได้ถูกต้องตามชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 502022.02
502022 กำหนดรูปแบบภาพตามสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2.3 เลือกสีให้ถูกต้องกับชนิดของกระดาษและระบบการพิมพ์ 502022.03
502023 จัดการรูปภาพ 3.1 แปลงรูปภาพให้อยู่ในไฟล์ดิจิทัล 502023.01
502023 จัดการรูปภาพ 3.2 ความละเอียดของภาพถูกต้องตรงตามความต้องการใช้งาน 502023.02
502023 จัดการรูปภาพ 3.3 บันทึกนามสกุลไฟล์ได้ถูกต้อง 502023.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ