Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ทักษะพื้นฐานในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
1
2
3
4
เตรียมไฟล์สำหรับวาดและตกแต่งภาพ
5
6
7
ปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์
8
9
ปฏิบัติงานจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock up)
10
11

ยินดีต้อนรับ