คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหางานออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประสานงาน การวางแผนการผลิต และบริหารงานเบื้องต้นได้ 1.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวส. ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบกราฟิก ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-4-041ZA ปฏิบัติงานจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-4-042ZA ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-4-043ZA ประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-4-044ZA วางแผนและควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับงาน
PRT-PRE-4-045ZA บริหารงานเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ