หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-4-044ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับงาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
502111 วางแผนการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.1วางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 502111.01 86039
502111 วางแผนการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.2 วางแผนการใช้ประสิทธิภาพและจำนวนคนให้เหมาะกับงาน 502111.02 86040
502111 วางแผนการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.3 วางแผนการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับการใช้งานต้นทุนการผลิตและเวลา 502111.03 86041
502112 ควบคุมการทำงานระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2.1 กำหนดแนวทางและเกณฑ์การตรวจสอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ครบถ้วน 502112.01 86042
502112 ควบคุมการทำงานระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2.2 ตรวจสอบคุณภาพงานออกแบบและการการจัดวาง LayOut ได้ถูกต้อง 502112.02 86043

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ