หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock up)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-2-037ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock up)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
502041 เตรียมวัสดุจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock up) 1.1 เลือกชนิดวัสดุทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 502041.01 85971
502041 เตรียมวัสดุจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock up) 1.2 กำหนดปริมาณวัสดุจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับระบบการพิมพ์ 502041.02 85972
502042 จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock Up) 2.1 ใช้เครื่องมือในการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 502042.01 85973
502042 จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (mock Up) 2.2 ทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้ตรงตามมาตราส่วน 502042.02 85974

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ