หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-2-036ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานจัดองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
502031 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิก 1.1ใช้เครื่องมือและคำสั่งทำงานในโปรแกรมเพื่อจัดองค์ประกอบ วาดและตกแต่งภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 502031.01
502031 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิก 1.2ใช้เครื่องมือสร้างและย้ายภาพและองค์ประกอบศิลป์ได้ 502031.02
502032 จัดวางองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์ 2.1 จัดวางองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์ได้สวยงามและถูกต้อง 502032.01
502032 จัดวางองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์ 2.2ทำแทรปปิง (trapping) ได้ 502032.02
502032 จัดวางองค์ประกอบศิลป์บนแผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์ 2.3กำหนดระยะเส้นตัดตกได้ตามมาตรฐาน 502032.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ