หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทักษะพื้นฐานในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-2-034ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทักษะพื้นฐานในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
502011 สร้างภาพแผ่นคลี่ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 1.1สร้างภาพแผ่นคลี่ให้ถูกต้องตามต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ 502011.01
502011 สร้างภาพแผ่นคลี่ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 1.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเส้นภาพแผ่นคลี่ที่สร้างไว้ให้ครบถ้วน 502011.02
502012 ใช้สีทางการออกแบบกราฟิก 2.1 ใช้วงจรสีทางการออกแบบกราฟิกได้ 502012.01
502012 ใช้สีทางการออกแบบกราฟิก 2.2 เลือกใช้สีด้านหน้า (Foreground)และพื้นหลัง (Background) ได้เหมาะสม 502012.02
502012 ใช้สีทางการออกแบบกราฟิก 2.3 กำหนดระบบสีทางการพิมพ์ได้ถูกต้อง 502012.03
502013 ใช้สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 3.1 เลือกใช้สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ได้ครบตามที่กำหนด 502013.01
502013 ใช้สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ 3.2 เลือกใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 502013.02
502014 เลือกใช้องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 4.1 เลือกใช้ขนาดเส้นได้เหมาะสมกับข้อจำกัดทางการพิมพ์ 502014.01
502014 เลือกใช้องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 4.2 เลือกใช้ขนาดตัวพิมพ์ได้เหมาะสมกับกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 502014.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ