คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถปฏิบัติงานประจำตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และพันธุ์ยางพารา สามารถเลือกพื้นที่ปลูกสร้างสวนยาง เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนยางพารา เตรียมหลุมปลูกกล้ายาง ปลูกยางพารา และสามารถ ดูแลและบำรุงรักษาสวนยางพารา (ช่วงอายุยาง 0-2 ปี) มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน ทักษะในการคิด การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2) มีระดับการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสวนยางพารา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือ

          2.1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสวนยางพารา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ

          2.2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

หรือ

          2.3) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

หรือ

          2.4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          กลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-2-113ZA วิเคราะห์ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และพันธุ์ยางพารา
ARC-AGE-2-114ZA เลือกพื้นที่ปลูกสร้างสวนยาง
ARC-AGE-2-115ZA เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างสวนยางพารา
ARC-AGE-2-117ZA เตรียมหลุมปลูกกล้ายาง
ARC-AGE-2-118ZA ปลูกยางพารา
ARC-AGE-2-119ZA ดูแลรักษาสวนยางพารา (ช่วงอายุยาง 0-2 ปี)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ