สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา ( 16 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 5 สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ระดับ 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการขึ้นรูปยาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการฉาบยาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการผสมยาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการอบยาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ