คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานPreventive Maintenance เบื้องต้น สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ และปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทํางานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานวางแผนการ PM เก็บสถิติ คํานวณ เปรียบเทียบ MTBF & MTTR ได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยางระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 4
2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 4 ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 3
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่สูงขึ้นได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยางที่สูงขึ้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-4-025ZB ปฏิบัติงาน Preventive Maintenance เบื้องต้น
RUB-QDQN-038A ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ