คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

้้          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถวางแผนสําหรับกิจกรรมในงานซ่อมบํารุง ปฏิบัติงาน การซ่อมบํารุงเครื่องจักร สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช่คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสําคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน โดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์และสามารถปฏิบัติงานวางแผน อ่านแบบ ซ่อมบํารุงเครื่องจักร ซ่อมสร้าง Jix fixture, Mold, Die ตรวจสอบรายงานผล การซ่อมบํารุงได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยางระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 3
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่ 4 ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตยาง ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-3-024ZB ควบคุมกิจกรรมในงานซ่อมบํารุง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ