คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถวางแผนควบคุมการผลิต ประสานงาน รายงานผลหน่วยงานภายนอก สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ และปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทํางาน เพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์และ สามารถปฏิบัติงานทําแผนต่างๆ เขียนรายงานการผลิต ประสานงานกับลูกค้า Supplier ได้ และบุคคลจะต้อง มีคุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้าน ความปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยางระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ระดับ 4
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่สูงขึ้นได้ โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยางที่สูงขึ้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-4-027ZB วางแผนควบคุมการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ