คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถทํางานปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์มารถปฏิบัติงานเตรียมอุปกรณ์ แผนงาน ตรวจวัด ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวัดได์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 2
          2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 2
               ก. ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในอาชีพนี้มาก่อน หรือ
               ข. มีประสบการทํางานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
               ค. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ ปวช.
          3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 2 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้น ระดับที่ 4 ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-2-021ZB ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0083-A : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับ