คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถปรับแก้ การทํางานเครื่องอบยางตามหลักการที่เหมาะสมควบคู่กับการใช่คู่มือ ควบคุมกระบวนการผลิตตามที่กําหนด โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติงานปรับตั้งค่าควบคุม ปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสําคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช่สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถทํางานตรวจรับวัตถุดิบ วางแผนการผลิต แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 3 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)
          2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 3
               ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 1-2 หรือ
               ข. มีประสบการณ์การทํางานมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี หรือ
               ค. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ ปวช.
          3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่สูงขึ้นได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยางระดับที่สูงขึ้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-3-015ZB ควบคุมกระบวนการผลิต ตามที่กำหนด
RUB-RUB-3-016ZB ปรับแก้การทำงานเครื่องอบยาง
RUB-IEVT-031A ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ
RUB-BCCV-029A ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบยางเบื้องต้น
RUB-GYGN-028A ควบคุมการทํางานเครื่องอบยาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ