หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมกระบวนการผลิต ตามที่กำหนด

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-RUB-3-015ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมกระบวนการผลิต ตามที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 3



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถตรวจรับแผนการผลิต วัตถุดิบแก้ปัญหาคุณภาพเบื้องต้นได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.4.5.1 แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น

1.1 วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ

1.1.4.5.1.01 147232
1.1.4.5.1 แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น

1.2 ดําเนินการแก้ไข

1.1.4.5.1.02 147233
1.1.4.5.1 แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น

1.3 ตรวจสอบ ผล ก่อน หลัง

1.1.4.5.1.03 147234
1.1.4.5.1 แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตในเบื้องต้น

1.4 กําหนดวิธีการแก้ ปัญหาคุณภาพ และรายงานผล

1.1.4.5.1.04 147235
1.1.4.5.2 รับและตรวจสอบแผนการผลิตรายวัน

2.1 รับเอกสารแผนการผลิตรายวัน

1.1.4.5.2.01 147236
1.1.4.5.2 รับและตรวจสอบแผนการผลิตรายวัน

2.2 ตรวจสอบความถูกต้องแผนการผลิต

1.1.4.5.2.02 147237
1.1.4.5.2 รับและตรวจสอบแผนการผลิตรายวัน

2.3 แจ้งผลการตรวจสอบแผนให้ผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาด

1.1.4.5.2.03 147238
1.1.4.5.3 ตรวจรับวัตถุดิบ ชนิด จํานวน ปริมาณ ตามคู่มือปฏิบัติงาน

3.1 แจ้งผลข้อจํากัดการตรวจรับวัตถุดิบ และส่วนประกอบ ให้ผู้รับผิดชอบทราบ

1.1.4.5.3.01 147239
1.1.4.5.3 ตรวจรับวัตถุดิบ ชนิด จํานวน ปริมาณ ตามคู่มือปฏิบัติงาน

3.2 ชนิด และ ขนาดของวัตถุดิบถูกต้องตรงตามแผนการผลิตประจําวัน

1.1.4.5.3.02 147240
1.1.4.5.3 ตรวจรับวัตถุดิบ ชนิด จํานวน ปริมาณ ตามคู่มือปฏิบัติงาน

3.3 จํานวนและปริมาณถูกต้องกับแผนการผลิตประจําวัน

1.1.4.5.3.03 147241
1.1.4.5.3 ตรวจรับวัตถุดิบ ชนิด จํานวน ปริมาณ ตามคู่มือปฏิบัติงาน

3.4 รายละเอียดของวัตถุดิบได้รับการบันทึกลงในใบรายงานการผลิต

1.1.4.5.3.04 147242

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

2. ทักษะการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรในการทํางานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ และศัพท์เทคนิค

3. ความรู้เกี่ยวกับ ป้ายบ่งชี้ (Tag)

4. ความรู้เกี่ยวกับ กําลังการผลิตของเครื่องจักร (Capacity)

5. ความรู้เกี่ยวกับ ข้อห้าม ข้อจํากัดของเครื่องจักร

6. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ PDCA

7. ความรู้เกี่ยวกับแผนการผลิต

8. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวัตถุดิบ

9. ความรู้ความเข้าใจในใบสั่งผลิต

10. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น ร้อยละ บวก ลบ คูณ หาร สัดส่วน เป็นต้น

11. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติ



ยินดีต้อนรับ