หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-IEVT-031A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 16. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถจัดเก็บ เขียนติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ระบุสถานะ ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.4.4.1 ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็ก (Hand lift) ได้

1.1 ตรวจสอบ สภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์ขนย้าย ตามคู่มือปฏิบัติงาน

1.1.4.4.1.01 147220
1.1.4.4.1 ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็ก (Hand lift) ได้

1.2 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ขนย้ายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

1.1.4.4.1.02 147221
1.1.4.4.1 ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็ก (Hand lift) ได้

1.3 บํารุงรักษาอุปกรณ์ขนย้ายได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน

1.1.4.4.1.03 147222
1.1.4.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์การจัดเก็บ

1.1.4.4.2.01 147223
1.1.4.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.2 เตรียมและตรวจสอบมาตรฐานการจัดเก็บที่กําหนด

1.1.4.4.2.02 147224
1.1.4.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.3 บันทึกผลการจัดเก็บรายละเอียดของป้ายบ่งชี้ (Tag) ใบมอบชิ้นงาน และชิ้นงานตรงกัน

1.1.4.4.2.03 147225
1.1.4.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.4 ชิ้นงานได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องตรงตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.4.2.04 147226
1.1.4.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.5 ชิ้นงานได้รับการจัดเก็บโดยชิ้นงานไม่ได้รับความเสียหาย

1.1.4.4.2.05 147227
1.1.4.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.6 รายละเอียดของชิ้นงานได้รับการบันทึกลงในใบรับ-มอบสินค้า

1.1.4.4.2.06 147228
1.1.4.4.3 ติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ระบุสถานะยางอบ

3.1 บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1.1.4.4.3.01 147229
1.1.4.4.3 ติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ระบุสถานะยางอบ

3.2 เขียนและติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ได้ถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติงาน

1.1.4.4.3.02 147230
1.1.4.4.3 ติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ระบุสถานะยางอบ

3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายบ่งชี้(Tag)

1.1.4.4.3.03 147231

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.ทักษะการใช้ การควบคุม เครื่องมือ อุปกรณ์ ขนย้าย

2.ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคเบื้องตนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ความรู้เกี่ยวกับป้ายบ่งชี้ (Tag)

3. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน การจัดเก็บ เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ

4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า

5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ขนย้าย

6. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกใบรับ-มอบสินค้า

7. ความรู้เกี่ยวกับคู่มือในการปฏิบัติงาน (OPS/WI)

8. ความรู้เกี่ยวกับบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ขนย้าย

9. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น ร้อยละ บวก ลบ คูณ หาร สัดส่วน เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ