หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับแก้การทำงานเครื่องอบยาง

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-RUB-3-016ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแก้การทำงานเครื่องอบยาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถปรับตั้งค่าเครื่องอบยาง ปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์อบยางได้ และต้องสามารถสอบผ้านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1 เตรียมคู่มือการปฏิบัติงานการปรับตั้งค่าเครื่องอบยาง

1.1.4.3.1.01 147202
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.3.1.02 147203
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด

1.1.4.3.1.03 147204
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.4 เทียบข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานค่าควบคุมเครื่องตรงกับแผนการผลิต

1.1.4.3.1.04 147205
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.5 ป้อนค่าควบคุมได้ถูกต้องตามข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

1.1.4.3.1.05 147206
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.6 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องอบยาง

1.1.4.3.1.06 147207
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.7 บันทึกข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานเครื่องในการผลิตลงในรายงาน

1.1.4.3.1.07 147208
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.8 เตรียมแบบ เอกสารการปรับตั้งค่าเครื่องจักร

1.1.4.3.1.08 147209
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.9 ตั้งค่าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

1.1.4.3.1.09 147210
1.1.4.3.1 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.10. บันทึกการตั้งค่าตรวจสอบ

1.1.4.3.1.10 147211
1.1.4.3.2 เปลี่ยน ปรับตั้ง (Set-up) แม่พิมพ์อบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.1 ตรวจสอบใบสั่งงาน เพื่อเปลี่ยน ปรับตั้งแม่พิมพ์อบยาง ตรวจสอบ Spec

1.1.4.3.2.01 147212
1.1.4.3.2 เปลี่ยน ปรับตั้ง (Set-up) แม่พิมพ์อบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.2 บันทึกผลการดําเนินงาน

1.1.4.3.2.02 147213
1.1.4.3.2 เปลี่ยน ปรับตั้ง (Set-up) แม่พิมพ์อบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.3 เตรียมแม่พิมพ์อบยางยางตามแผน

1.1.4.3.2.03 147214
1.1.4.3.2 เปลี่ยน ปรับตั้ง (Set-up) แม่พิมพ์อบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.4 เปลี่ยนแม่พิมพ์

1.1.4.3.2.04 147215
1.1.4.3.2 เปลี่ยน ปรับตั้ง (Set-up) แม่พิมพ์อบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.5 ปรับตั้งค่าตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.3.2.05 147216
1.1.4.3.2 เปลี่ยน ปรับตั้ง (Set-up) แม่พิมพ์อบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.6 ทดลองอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.3.2.06 147217
1.1.4.3.2 เปลี่ยน ปรับตั้ง (Set-up) แม่พิมพ์อบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.7 ตรวจสอบยืนยันการอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.3.2.07 147218
1.1.4.3.2 เปลี่ยน ปรับตั้ง (Set-up) แม่พิมพ์อบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.8 ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้ตรงกับใบสั่งงาน

1.1.4.3.2.08 147219

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน

2. ทักษะการใช้เครื่องมืออบยาง

3. ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์เข้าใจใบสั่งงาน

4. ทักษะการใช้อุปกรณ์เพื่อการเปลี่ยน, ปรับตั้งแม่พิมพ์อบยาง

5. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

6. ทักษะการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรในการทํางานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ และศัพท์เทคนิค

2. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานการตรวจสอบ เครื่องจักร

3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ Marking Drawing

4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ควบคุมเครื่อง

5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพยาง

6. ความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งค่าเครื่องจักร

7. ความรู้เกี่ยวกับใช้ควบคุมเครื่องอบยาง

8. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานโครงสร้างการทํางานของเครื่องจักร

9. ความรู้ในเรื่องแม่พิมพ์อบยาง

10. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ