หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการทํางานเครื่องอบยาง

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-GYGN-028A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการทํางานเครื่องอบยาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานการอบยาง ระดับ 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องอบยางตรวจสอบอุณหภูมิ แรงดัน ระยะเวลาการอบยางได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.4.1.1 ตรวจสอบเครื่องอบยางก่อนผลิต

1.1 เตรียมคู่มือการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนผลิต

1.1.4.1.1.01 146918
1.1.4.1.1 ตรวจสอบเครื่องอบยางก่อนผลิต

1.2 ตรวจสอบเครื่องอบยางอย่างถูกต้องตามจุด และ ลําดับขั้นตอนตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.1.02 146919
1.1.4.1.1 ตรวจสอบเครื่องอบยางก่อนผลิต

1.3 ระบุสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ที่ตรวจสอบได้ว่าปกติหรือผิดปกติ

1.1.4.1.1.03 146920
1.1.4.1.1 ตรวจสอบเครื่องอบยางก่อนผลิต

1.4 แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบเครื่องจักรเมื่อพบปัญหา

1.1.4.1.1.04 146921
1.1.4.1.1 ตรวจสอบเครื่องอบยางก่อนผลิต

1.5 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบได้ถูกต้อง

1.1.4.1.1.05 146922
1.1.4.1.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องอบยาง

2.1 ดูแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร

1.1.4.1.2.01 146923
1.1.4.1.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องอบยาง

2.2 บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์สารหล่อลื่น ที่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.2.02 146924
1.1.4.1.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องอบยาง

2.3 ดําเนินการหล่อลื่น จุดที่กําหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.2.03 146925
1.1.4.1.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องอบยาง

2.4 ปรับตั้ง ขันแน่น จุดที่กําหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.2.04 146926
1.1.4.1.2 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องอบยาง

2.5 บันทึกข้อมูลที่ได้ทําสําหรับการบํารุงรักษาเครื่องได้ถูกต้อง

1.1.4.1.2.05 146927
1.1.4.1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิอบยาง

3.1 รับตารางการตรวจสอบอุณหภูมิ

1.1.4.1.3.01 146928
1.1.4.1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิอบยาง

3.2 ตรวจสอบอุณหภูมิที่มิเตอร์แสดงค่า

1.1.4.1.3.02 146929
1.1.4.1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิอบยาง

3.3 บันทึกค่าตรวจสอบได้ถูกต้อง

1.1.4.1.3.03 146930
1.1.4.1.3 ตรวจสอบอุณหภูมิอบยาง

3.4 ปรับแก้ไขให้อุณหภูมิได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.3.04 146931
1.1.4.1.4 ตรวจสอบแรงดันอบยาง

1.1 ศึกษาข้อกําหนดแรงดันอบยาง และระยะเวลาการตรวจสอบแรงดัน

1.1.4.1.4.01 146932
1.1.4.1.4 ตรวจสอบแรงดันอบยาง

1.2 ตรวจสอบแรงดันอบยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น

1.1.4.1.4.02 146933
1.1.4.1.4 ตรวจสอบแรงดันอบยาง

1.3 บันทึกผลการตรวจสอบ

1.1.4.1.4.03 146934
1.1.4.1.4 ตรวจสอบแรงดันอบยาง

1.4 แจ้งผลการตรวจสอบ หากเกิดกรณีแรงดันอบยางไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.4.04 146935
1.1.4.1.4 ตรวจสอบแรงดันอบยาง

1.5 ปรับแก้ไขความดันให้ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.4.05 146936
1.1.4.1.5 ตรวจสอบระยะเวลาการอบ และขั้นตอนการอบยาง

5.1 ศึกษาระยะเวลาการอบยางและขั้นตอนการอบยางที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.5.01 146937
1.1.4.1.5 ตรวจสอบระยะเวลาการอบ และขั้นตอนการอบยาง

5.2 ตรวจสอบการอบยางตามระยะเวลาที่กําหนด

1.1.4.1.5.02 146938
1.1.4.1.5 ตรวจสอบระยะเวลาการอบ และขั้นตอนการอบยาง

5.3 ตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบเวลา ตามที่กําหนด

1.1.4.1.5.03 146939
1.1.4.1.5 ตรวจสอบระยะเวลาการอบ และขั้นตอนการอบยาง

5.4 บันทึกผลการตรวจสอบระยะเวลาการอบและขั้นตอนการอบยาง

1.1.4.1.5.04 146940
1.1.4.1.5 ตรวจสอบระยะเวลาการอบ และขั้นตอนการอบยาง

5.5 ตรวจสอบ ระยะเวลาการอบยาง และขั้นตอนการอบยาง

1.1.4.1.5.05 146941
1.1.4.1.5 ตรวจสอบระยะเวลาการอบ และขั้นตอนการอบยาง

5.6 บันทึกค่าตรวจสอบได้

1.1.4.1.5.06 146942
1.1.4.1.5 ตรวจสอบระยะเวลาการอบ และขั้นตอนการอบยาง

5.7 ปรับแก้ไขเวลาให้ได้ตามที่กําหนด

1.1.4.1.5.07 146943
1.1.4.1.6 การอบยางตามกระบวนการผลิต

6.1 เบิกวัตถุดิบได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิตประจําวัน

1.1.4.1.6.01 146944
1.1.4.1.6 การอบยางตามกระบวนการผลิต

6.2 เตรียมการผลิตได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิต

1.1.4.1.6.02 146945
1.1.4.1.6 การอบยางตามกระบวนการผลิต

6.3 จัดเตรียมพื้นที่การทํางาน (Housekeeping) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.4.1.6.03 146946

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้ การควบคุม เครื่องมือ อุปกรณ์ ขนย้าย

2. ทักษะ ในการใช้อุปกรณ์การตั้งเวลา

3. ทักษะ ในการปรับแรงดันเครื่องอบยาง

4. ทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจสอบอุณหภูมิ

5. ทักษะการใช้ประแจ แหวน ปากตาย หกเหลี่ยม

6. ทักษะการใช้อุปกรณ์อัดจาระบี

7. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ความรู้ ความเข้าใจข้อกําหนดระยะเวลาการอบยาง

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ควบคุมเครื่องขึ้นรูปยาง

4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระยะเวลาการอบยางที่หน้าจอ PLC

5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแรงดันอบยาง

6. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านค่า Gauge วัดความดัน

7. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทํางานของเครื่องจักร

8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องจักร

9. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Hydraulic พื้นฐาน

10. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Pneumatic พื้นฐาน

11. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพื้นฐาน

12. ความรู้เกี่ยวกับระบบส่งกําลัง

13. ความรู้ความเข้าใจข้อกําหนดแรงดันอบยาง

14. ความรู้ความเข้าใจในตารางตรวจสอบอุณหภูมิ

15. ความรู้พื้นฐานการหล่อลื่น ขันแน่น

16. ความรู้พื้นฐานการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์

17. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สารหล่อลื่น หล่อเย็น

18. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ