คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถ ปรับแก้ การทํางานเครื่องผสมยาง จัดทําแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิต โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ สามารถ ทํางานการตรวจปรับ ตั้งค่าระยะห่างของลูกกลิ้งบดยางตามคู่มือปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน สามารถทําแผนตรวจรับเบิกจ่ายวัตถุดิบได้ สามารถใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยใน การทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 3ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 3 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)
          2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 3
               ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 2 หรือ
               ข. มีประสบการณ์การทํางานมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี หรือ
               ค. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ ปวช.
          3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่ 4ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยางระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-3-004ZB จัดทำแผนรับวัตถุดิบเพื่อการผลิต
RUB-RUB-3-005ZB ปรับแก้การทำงานเครื่องผสมยาง
RUB-ORMJ-001A บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
RUB-SPSL-002A ควบคุมการทำงานเครื่องผสมยาง
RUB-MFOO-004A ควบคุมคลังวัตถุดิบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ