คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต ควบคุมการทํางานเครื่องผสม สามารถทํางานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจําได้ และ สามารถทํางาน เตรียมการผสมงาน การตรวจสอบ เครื่องจักรเครื่องมือ ตามค่ามาตรฐาน สามารถเขียน รายงานการทํางานได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 2 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)
          2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 2
               ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 1 หรือ
               ข. มีประสบการทํางานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
               ค. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ ปวช.
          3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 2 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่ 3ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสาหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-2-002ZB ควบคุมการทำงานเครื่องผสมยาง
RUB-RUB-2-003ZB บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
RUB-MFOO-004A ควบคุมคลังวัตถุดิบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0083-A : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับ