คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานประจําขั้นพื้นฐาน ในบริบทการทํางานให้บรรลุตามคําสั่ง และสามารถทํางานจัดเก็บยางคอมพาวด์ ติดป้าย ระบุสถานะ สามารถใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความ ปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 1
           2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 1 ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในอาชีพนี้มาก่อน
           3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง ระดับ 1 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่ 2 ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยางระดับ 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-1-001ZB ควบคุมคลังวัตถุดิบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0083-A : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับ