คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ สามารถปรับแก้การทํางานเครื่องขึ้นรูปยางตามหลักการที่เหมาะสมควบคู่กับการใช้คู่มือ ควบคุมกระบวนการผลิตตามแผนที่กําหนดโดยต้องสอบผ่านเกณฑ์และ สามารถปฏิบัติงานปรับตั้งค่าควบคุม ปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ แก้ปัญหากรณีไฟตกไฟดับตามหลักการที่ถูกต้อง สามารถทํางานตรวจรับวัตถุดิบ วางแผนการผลิต แก้ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวน การผลิตในเบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 3 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)
          2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 3
               ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 1-2 หรือ
               ข. มีประสบการณ์การทํางานมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี หรือ
               ค. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ ปวช.
          3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่สูงขึ้นได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับที่สูงขึ้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-RUB-3-010ZB ควบคุมกระบวนการผลิต ตามแผนที่กำหนด
RUB-RUB-3-011ZB ปรับแก้การทำงานเครื่องขึ้นรูปยาง
RUB-BAFA-026A ควบคุมคลังชิ้นส่วนประกอบยางล้อ
RUB-GEOW-024A ควบคุมการทำงานเครื่องขึ้นรูปยาง
RUB-JNFR-023A บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ