หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-JNFR-023A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องขึ้นรูปได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.3.1.1 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปยางก่อนผลิต

1.1 เตรียมคู่มือการตรวจสอบเครื่องจักรประจําวัน

1.1.3.1.1.01 146416
1.1.3.1.1 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปยางก่อนผลิต

1.2 ตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น ตามใบตรวจสอบรายวัน

1.1.3.1.1.02 146417
1.1.3.1.1 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปยางก่อนผลิต

1.3 ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร

1.1.3.1.1.03 146418
1.1.3.1.1 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปยางก่อนผลิต

1.4 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปยางอย่างถูกต้องตามจุด และลําดับขั้นตอน

1.1.3.1.1.04 146419
1.1.3.1.1 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปยางก่อนผลิต

1.5 ระบุสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ที่ตรวจสอบได้ว่าปกติหรือผิดปกติ

1.1.3.1.1.05 146420
1.1.3.1.1 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปยางก่อนผลิต

1.6 แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบเครื่องจักรเมื่อพบปัญหา

1.1.3.1.1.06 146421
1.1.3.1.1 ตรวจสอบเครื่องขึ้นรูปยางก่อนผลิต

1.7 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบได้ถูกต้อง

1.1.3.1.1.07 146422
1.1.3.1.2 บันทึกการตรวจสอบประจําวัน

2.1 เตรียมใบตรวจสอบเครื่องจักรประจําวัน

1.1.3.1.2.01 146423
1.1.3.1.2 บันทึกการตรวจสอบประจําวัน

2.2 ระบุชิ้นส่วนที่ชํารุด (ชื่อ, ลักษณะ)

1.1.3.1.2.02 146424
1.1.3.1.3 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องขึ้นรูปยาง

3.1 เตรียมคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นไปตามหลักการถูกต้อง

1.1.3.1.3.01 146425
1.1.3.1.3 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องขึ้นรูปยาง

3.2 ดําเนินการหล่อลื่นจุดที่กําหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.1.3.02 146426
1.1.3.1.3 บํารุงรักษาสภาพพื้นฐานเครื่องขึ้นรูปยาง

3.3 ปรับตั้งขันแน่นจุดที่กําหนดได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.1.3.03 146427

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้ประแจ แหวน ปากตาย หกเหลี่ยม

2. ทักษะการใช้อุปกรณ์อัดจาระบี

3. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องจักร

3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร, ข้อกําหนด, ข้อห้าม

4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทํางานของเครื่องจักร

5. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Hydraulic พื้นฐาน

6. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Pneumatic พื้นฐาน

7. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพื้นฐาน

8. ความรู้เกี่ยวกับระบบส่งกําลัง

9. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของเครื่องจักร

10. ความรู้พื้นฐาน การหล่อลื่น ขันแน่น

11. ความรู้พื้นฐานการเขียนใบตรวจสอบเครื่องจักร

12. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ