หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคลังชิ้นส่วนประกอบยางล้อ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-BAFA-026A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมคลังชิ้นส่วนประกอบยางล้อ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 16. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถจัดเก็บ ติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ระบุสถานะใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็กได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.3.4.1 ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็ก (Hand lift) ได้

1.1 ตรวจสอบ สภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์ขนย้าย ตามคู่มือปฏิบัติงาน

1.1.3.4.1.01 146464
1.1.3.4.1 ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็ก (Hand lift) ได้

1.2 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ขนย้ายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

1.1.3.4.1.02 146465
1.1.3.4.1 ใช้อุปกรณ์การขนย้ายขนาดเล็ก (Hand lift) ได้

1.3 บํารุงรักษาอุปกรณ์ขนย้ายได้ตามคู่มือปฏิบัติงาน

1.1.3.4.1.03 146466
1.1.3.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนประกอบและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.1 รายละเอียดของป้ายชี้บ่ง (Tag) ใบมอบชิ้นงาน และชิ้นงานตรงกัน เช่น ยางเส้นใยเหล็ก ยางผ้าใบ หน้ายางและแก้มยางขอบลวดและยางเสริม เป็นต้น

1.1.3.4.2.01 146467
1.1.3.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนประกอบและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.2 ชิ้นงานได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องตรงคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.4.2.02 146468
1.1.3.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนประกอบและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.3 ชิ้นงานได้รับการจัดเก็บโดยชิ้นงานไม่ได้รับความเสียหาย

1.1.3.4.2.03 146469
1.1.3.4.2 เบิกจ่ายชิ้นส่วนประกอบและจัดเก็บตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.4 รายละเอียดของชิ้นงานได้รับการบันทึกลงในใบรับ-มอบสินค้า

1.1.3.4.2.04 146470
1.1.3.4.3 ติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ระบุสถานะชิ้นส่วนประกอบ

3.1 เขียนและติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.4.3.01 146471
1.1.3.4.3 ติดป้ายบ่งชี้ (Tag) ระบุสถานะชิ้นส่วนประกอบ

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายบ่งชี้ (Tag)

1.1.3.4.3.02 146472

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ความรู้เกี่ยวกับ ป้ายบ่งชี้ (Tag)

4. ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ การควบคุม เครื่องมือ อุปกรณ์ ขนย้าย

5. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน การจัดเก็บ เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ

6. ความรู้เกี้ยวกับการจัดเก็บสินค้า

7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ขนย้าย

8. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกใบรับ-มอบสินค้า

9. ความรู้เกี่ยวกับคู่มือในการปฏิบัติงาน (OPS/WI)

10. ความรู้ในการเขียนป้ายชี้บ่ง

11. ความรู้ในการใส่ยางตามเบอร์ที่กําหนด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ