หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการทำงานเครื่องขึ้นรูปยาง

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-GEOW-024A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการทำงานเครื่องขึ้นรูปยาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 26. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถเตรียมการขึ้นรูป ประกอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บันทึก รายงานได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.3.2.1 เตรียมการขึ้นรูปยางตามกระบวนการผลิต

1.1 เบิกวัตถุดิบได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิตประจําวัน

1.1.3.2.1.01 146428
1.1.3.2.1 เตรียมการขึ้นรูปยางตามกระบวนการผลิต

1.2 เตรียมการผลิตคู่มือการใช้งานเครื่องจักรได้ถูกต้องตรงตามแผนการผลิต

1.1.3.2.1.02 146429
1.1.3.2.1 เตรียมการขึ้นรูปยางตามกระบวนการผลิต

1.3 เตรียมอุปกรณ์ และปรับตั้งค่าเครื่องจักรให้ตรงตามแผนการผลิต และคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.2.1.03 146430
1.1.3.2.1 เตรียมการขึ้นรูปยางตามกระบวนการผลิต

1.4 จัดเตรียมพื้นที่การทํางาน (Housekeeping) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.2.1.04 146431
1.1.3.2.11 ชั่งน้ําหนัก

11.1 บันทึกการตรวจสอบ

1.1.3.2.11.01 146438
1.1.3.2.11 ชั่งน้ําหนัก

11.2 ชั่งน้ําหนักโครงยาง

1.1.3.2.11.02 146439
1.1.3.2.11 ชั่งน้ําหนัก

11.3 ตรวจสอบน้ําหนักเทียบกับคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.2.11.03 146440
1.1.3.2.12 ตรวจสอบสภาพ ตําหนิ (AppearanceCheck)

12.1 ตรวจสอบสภาพผิว ตําหนิ ของยางที่ขึ้นรูปได้ตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

1.1.3.2.12.01 146441
1.1.3.2.12 ตรวจสอบสภาพ ตําหนิ (AppearanceCheck)

12.2 บันทึกผลการตรวจสอบ

1.1.3.2.12.02 146442
1.1.3.2.12 ตรวจสอบสภาพ ตําหนิ (AppearanceCheck)

12.3 คัดแยกชิ้นงาน เสีย งานดีตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.2.12.03 146443
1.1.3.2.13 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm) ของเครื่องจักร

13.1 ตรวจสอบสัญญาณผิดปกติของเครื่องจักร

1.1.3.2.13.01 146444
1.1.3.2.13 ตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติ (Alarm) ของเครื่องจักร

13.2 ปรับแก้ไขสัญญาณความผิดปกติของเครื่องจักรตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.2.13.02 146445
1.1.3.2.14 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

14.1 หยุดเครื่องจักร หยุดการผลิต เมื่อพบสิ่งผิดปกติในการทํางาน

1.1.3.2.14.01 146446
1.1.3.2.14 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

14.2 เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ทําการแก้ไข

1.1.3.2.14.02 146447
1.1.3.2.14 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

14.3 เตรียมความพร้อมสําหรับการผลิต

1.1.3.2.14.03 146448
1.1.3.2.14 รายงานปัญหาเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ (หยุด เรียก รอ)

14.4 บันทึกปัญหาในรายงานการผลิตประจําวัน

1.1.3.2.14.04 146449
1.1.3.2.15 บันทึกรายงานการขึ้นรูปยาง

15.1 ตรวจสอบและบันทึก

     - จํานวนผลผลิตตามแผน

     - ชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้น

     - ปัญหาในการผลิต

1.1.3.2.15.01 146450
1.1.3.2.15 บันทึกรายงานการขึ้นรูปยาง

15.2 บันทึกรายงานการขึ้นรูปยาง

1.1.3.2.15.02 146451
1.1.3.2.2 ประกอบโครงยางตามวิธีขึ้นรูปยางให้ตรงตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบทุกส่วนให้ตรงตาม spec ที่กําหนด

1.1.3.2.2.01 146432
1.1.3.2.2 ประกอบโครงยางตามวิธีขึ้นรูปยางให้ตรงตามคู่มือปฏิบัติงาน

2.2 ประกอบโครงยาง (ยางชั้นใน ชั้นยางผ้าใบขอบลวดและยางเสริม และหน้ายางและแก้มยาง) และตรวจสอบทีละขั้นตอนตามคู่มือการขึ้นรูปยางได้อย่างถูกต้องตามลําดับ

1.1.3.2.2.02 146433
1.1.3.2.5 ไล่อากาศออกจากการขึ้นรูปยาง

5.1 ไล่อากาศออกจากชั้นยางด้านในผ้าใบเส้นใยเหล็กขอบลวดและยางเสริม และหน้ายางและแก้มยาง ตามลําดับ

1.1.3.2.5.01 146434
1.1.3.2.5 ไล่อากาศออกจากการขึ้นรูปยาง

5.2 ตรวจสอบสภาพยางที่ไล่อากาศให้ตรงตามลําดับของขั้นตอนการไล่อากาศ

1.1.3.2.5.02 146435
1.1.3.2.6 ตรวจสอบรอยต่อยางผ้าใบ เส้นใยเหล็ก ขอบลวดและยางเสริม และหน้ายางและแก้มยาง

6.1 สามารถต่อรอยต่อยางต่างๆ ถูกต้องตรงตามคู่มือปฏิบัติงาน

1.1.3.2.6.01 146436
1.1.3.2.6 ตรวจสอบรอยต่อยางผ้าใบ เส้นใยเหล็ก ขอบลวดและยางเสริม และหน้ายางและแก้มยาง

6.2 ตรวจสอบการผิดปกติของรอยต่อต่างๆ

1.1.3.2.6.02 146437

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการตรวจสอบตําหนิชิ้นงาน

2. ทักษะการตรวจสอบรอยต่อยาง

3. ทักษะในการดูตราชั่ง

4. ทักษะการติดต่อประสานงาน

5. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ความรู้ ความเข้าใจในการต่อยาง

3. ความรู้เกี่ยวกับป้ายบ่งชี้ (Tag)

4. ความรู้เกี่ยวกับ การตัดแก้มยางตามขนาดที่กําหนด

5. ความรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ สัญญาณ Alarm ของเครื่องจักร

6. ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร

7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน

8. ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกชิ้นงานดี ชิ้นงานเสีย

9. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องขึ้นรูปยาง

10. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งน้ําหนัก

11. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด

12. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายงานการผลิตประจําวัน

13. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งแรงดันลม

14. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึก เขียน รายงานผลการแก้ไข

15. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายงานการตรวจ

16. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น

17. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการชั่งน้ําหนักยาง

18. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบแก้มยาง

19. ความรู้้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบขอบลวด

20. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบยางชั้นใน

21. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบยาง ฉาบใยเหล็ก

22. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบยาง ฉาบผ้าใบ

23. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบหน้ายางและแก้มยาง

24. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการไล่อากาศออกจากชั้นยาง

25.ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนรีด บีบ อัด ยาง

26. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทํางานของเครื่องจักร

27. ความรู้เกี่ยวกับการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์

28. ความรู้เกี่ยวกับรหัส ชื่อ ชนิดวัตถุดิบ

29. ความรู้เกี่ยวกับของชิ้นงาน

30. ความรู้ในการเขียนใบจ่ายงาน

31. ความรู้ในการเขียนใบแจ้งซ่อม

32. ความรู้ในการใช้ใบตรวจสอบประจําวัน

33. ความรู้ในการตรวจสอบหน้างาน

34. ความรู้เกี่ยวกับหมายเลขรหัส เอกสาร ในการปฏิบัติงาน

35. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 5 ส

36. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาด

37. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ

38. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ