หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับแก้การทำงานเครื่องขึ้นรูปยาง

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RUB-RUB-3-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแก้การทำงานเครื่องขึ้นรูปยาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะ (UOC) นี้จะต้องสามารถปรับ ตั้งค่า เครื่องขึ้นรูป เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ของการขึ้นรูปยาง แก้ปัญหากรณีไฟฟ้าดับฉุกเฉินได้ และต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1.1.3.3.1 แก้ปัญหาในกรณีแก้เหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับหรือไฟตก

1.1 ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เมื่อ ไฟดับ หรือไฟตก

1.1.3.3.1.01 146452
1.1.3.3.1 แก้ปัญหาในกรณีแก้เหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับหรือไฟตก

1.2 แจ้ง / รายงานผลการปฏิบัติแผนฉุกเฉิน

1.1.3.3.1.02 146453
1.1.3.3.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.1 ปรับตั้งเครื่องจักรตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.3.2.01 146454
1.1.3.3.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.2 เทียบข้อมูลค่าควบคุมเครื่องตรงกับแผนการผลิต

1.1.3.3.2.02 146455
1.1.3.3.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.3 ป้อนค่าควบคุมได้ถูกต้องตามข้อมูลในคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

1.1.3.3.2.03 146456
1.1.3.3.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.4 ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องขึ้นรูปยาง

1.1.3.3.2.04 146457
1.1.3.3.2 ปรับตั้งค่าควบคุมเครื่องขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

2.5 บันทึกข้อมูลที่ป้อนลงเครื่องในการผลิตลงในรายงาน

1.1.3.3.2.05 146458
1.1.3.3.3 เปลี่ยนปรับตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ในการขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

3.1 เตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการขึ้นรูปยางตามแผน

1.1.3.3.3.01 146459
1.1.3.3.3 เปลี่ยนปรับตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ในการขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

3.2 เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ได้

1.1.3.3.3.02 146460
1.1.3.3.3 เปลี่ยนปรับตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ในการขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

3.3 ปรับตั้งค่าตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.3.3.03 146461
1.1.3.3.3 เปลี่ยนปรับตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ในการขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

3.4 ทดลองขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.3.3.04 146462
1.1.3.3.3 เปลี่ยนปรับตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ในการขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กําหนด

3.5 ตรวจสอบยืนยันการขึ้นรูปยางตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1.1.3.3.3.05 146463

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน

2. ทักษะการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น บันทึกผล และพิมพ์งานได้บ้าง (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ทักษะการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรในการทํางานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ และศัพท์เทคนิค

2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ควบคุมเครื่องตาม คู่มือปฏิบัติงาน

3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพยาง

4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือแผนฉุกเฉิน

5. ความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนการผลิต

6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร, ข้อกําหนด, ข้อห้าม

7.ความรู้เกี่ยวกับใช้ควบคุมเครื่องขึ้นรูปยาง

8. ความรู้เกี่ยวการใช้ควบคุมเครื่องจักร

9. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ใบรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการอบรม 5 ส

     2. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง

     3. ใบรับรองการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง

     4. เอกสารรับรองการอบรมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเบื้องต้น

(ค) คําแนะนําในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินจะต้องประเมินในทุกหัวข้อ สมรรถนะย่อย โดยสามารถประเมินรวมกันเพียงครั้งเดียวแต่ต้องสามารถชี้ชัด วัดผลได้ว่าได้มีการประเมินในหัวข้อสมรรถนะย่อยนั้นๆ และผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ประเมินจากผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     2. ประเมินจากสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบงานจริง

     3. ประเมินจากผลการสอบทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

     กระบวนการผลิตยางฉาบผ้าใบจนเสร็จสิ้นได้ผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในคลังหรือสถานที่ที่พร้อมนําออกมาใช้งาน

(ก) คําแนะนํา

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต

     2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานทางช่างทั่วไป

(ข) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการในอาชีพ ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) คําอธิบายรายละเอียด

     ให้ความสําคัญกับข้อกําหนด และมาตรฐานการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบทฤษฎี

     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. สัมภาษณ์เชิงเทคนิค

     - แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

3. สังเกตการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง

     - แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติยินดีต้อนรับ