สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 3 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 4 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 5 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 6 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 7
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบทางกล) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบสื่อสาร) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบไฟฟ้า) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบทางกล) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบสื่อสาร) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การออกแบบระบบไฟฟ้า) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมการแสดงผลและควบคุมการผลิต) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในระบบการผลิต) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูลการผลิต) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต 5 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ