คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงาน และ สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน คาดการณ์ปัญหาที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ มีระเบียบวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาตามหน้าที่ขอตนเองได้อย่างเป็นระบบ ใช้ทฤษฎีตามมาตราฐานการทำงาน เพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตัวเอง สามารถติดตั้ง วัด ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4
1.1    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 ทั้ง 19 หน่วย
2.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4
2.1    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (มีใบรับรองจากสถานศึกษา) ขึ้นไป หรือ
2.2    ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบรับรองจากสถานประกอบการ) หรือ
2.3    ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 3 (มรช.1) ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.4    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม (สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการอบรม) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง ภายใน 2 ปี หรือ
2.5    ในกรณีที่ผ่านการประเมินระดับ 3 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้สอบเพิ่มอีก 7 หน่วยสมรรถนะ เพื่อให้ครบ 19 หน่วย โดยไม่ต้องประเมินใหม่ทั้งหมด
3.    การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไป
3.1    หลังจากผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จึงจะสามารถ สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ      เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นไปได้
4.    กรณีผู้เข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสมรรถนะ
4.1    มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และผ่านการประเมินแฟ้มผลงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะอาชีพ รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่สอบและองค์กร (Assessment Standard)
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-4-003ZB วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน
MCT-ZZZ-4-073ZB ตรวจสอบและประเมินผลงาน
MCT-ZZZ-4-074ZB อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจำแนกประเภทของชิ้นส่วนทางกลที่กำหนดตามมาตรฐานการผลิต
MCT-ZZZ-4-075ZB ตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
MCT-ZZZ-4-076ZB ประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล
MCT-ZZZ-4-077ZB ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
MCT-ZZZ-4-078ZB ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
MCT-ZZZ-4-079ZB ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้ากำลัง
MCT-ZZZ-4-080ZB ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม
MCT-ZZZ-4-081ZB ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์
MCT-ZZZ-4-082ZB ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
MCT-ZZZ-4-083ZB ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
MCT-ZZZ-4-084ZB ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์
MCT-ZZZ-4-085ZB ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
MCT-ZZZ-4-086ZB ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
MCT-ZZZ-4-087ZB ติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ
MCT-ZZZ-4-088ZB เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ
MCT-ZZZ-4-089ZB บำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน
MCT-ZZZ-4-090ZB ซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0057-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0049-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม
CB-0004-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0242-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
CB-0105-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0009-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
CB-0256-A : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ