คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฎิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคจากการใช้คู่มือ ตามมาตราฐานการทำงาน แบบสั่งงาน แบบไฟฟ้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน มีความสามารถในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3
1.1    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ทั้ง 12 หน่วย
2.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3
2.1.    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (มีใบรับรองจากสถานศึกษา) ขึ้นไป หรือ
2.2.    ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีใบรับรองจากสถานประกอบการ) หรือ
2.3.    ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 3 (มรช.1) ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ หรือ
2.4.    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม(สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการอบรม) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี
3.    การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไป
3.1    หลังจากผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จึงจะสามารถ สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นไปได้
4.    กรณีผู้เข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสมรรถนะ
4.1    มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และผ่านการประเมินแฟ้มผลงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะอาชีพ รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่สอบและองค์กร (Assessment Standard)
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-3-002ZB วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน
MCT-ZZZ-3-062ZB อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจำแนกประเภทของชิ้นส่วนทางกลที่กำหนดตามมาตรฐานการผลิต
MCT-ZZZ-3-063ZB ตัด การขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เครื่องมือ
MCT-ZZZ-3-064ZB ประกอบและการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล
MCT-ZZZ-3-065ZB ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
MCT-ZZZ-3-066ZB ติดตั้งและรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
MCT-ZZZ-3-067ZB ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์
MCT-ZZZ-3-068ZB ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
MCT-ZZZ-3-069ZB ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของเครื่องจักร
MCT-ZZZ-3-070ZB ติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบต่างๆ
MCT-ZZZ-3-071ZB เคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องจักรและระบบต่างๆ
MCT-ZZZ-3-072ZB บำรุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0057-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0049-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม
CB-0004-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0242-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
CB-0105-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0009-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
CB-0256-A : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน
CB-0323-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

ยินดีต้อนรับ