คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง นำความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย   ด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4
1.1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะ หรือ
2.    ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4 โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการทดสอบจำนวน 3 หน่วยสมรรถนะอาชีพ คือ 01202 ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล 03102 ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ 03201 ออกแบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4
3.1    มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3.2    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง หรือ
3.3    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม(สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการอบรม) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพการควบคุมหุ่นยนต์ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ภายใน 2 ปี
3.4    เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4
4.    การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพระดับที่สูงขึ้นไป
4.1    เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4 เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•    ผู้ที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•    สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและทำงานเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-4-117ZB ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ZZZ-4-118ZB เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ZZZ-4-119ZB ตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน
MCT-ZZZ-4-120ZB ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล
MCT-ZZZ-4-121ZB เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่
MCT-ZZZ-4-122ZB ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
MCT-ZZZ-4-123ZB อ่านและเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง
MCT-ZZZ-4-124ZB ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์
MCT-ZZZ-4-010ZB ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ