คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย และใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ระดับ 3
1.1    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 ทั้ง 5 หน่วย
2.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ระดับ 3
2.1    มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมหุ่นยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.2    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ระดับ 2 (หมายเหตุ ไม่ต้องปฏิบัติอยู่ในคู่มือการประเมิน)หรือ
2.3    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.4    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม (สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการอบรม) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพการควบคุมหุ่นยนต์ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี
3.    การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไป
3.1    หลังจากผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ระดับ 3 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จึงจะสามารถ สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•    ผู้ที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
•    สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและทำงานเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-3-112ZB ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน
MCT-ZZZ-3-113ZB ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ZZZ-3-114ZB ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค
MCT-ZZZ-3-115ZB จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง
MCT-ZZZ-3-116ZB เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0049-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม
CB-0242-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ