คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ข้อเท็จจริง เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะนำของผู้บังคับบัญชามีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คำนวณ ขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับงานมีทักษะฝีมือ สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด และมีทักษะเรื่องความปลอดภัยสามารถสื่อสาร สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น รับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่กำหนด
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ระดับ 2

1.1    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ระดับ 2 ทั้ง 2 หน่วย

2.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ระดับ 2

2.1    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2.2    มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมหุ่นยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2.3    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม(สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการอบรม) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพการควบคุมหุ่นยนต์ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี หรือ

3.    การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไป

3.1    หลังจากผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ระดับ 2 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จึงจะสามารถ สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและทำงานเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAC-VAKL-001B ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน
RAC-WRUN-002B ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0049-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม
CB-0242-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ