สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย ( 26 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 2 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแต่งงาน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแต่งงาน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแฟชั่น ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแฟชั่น ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ระดับ 2 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพปรับแต่งภาพ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพปรับแต่งภาพ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพออกแบบกราฟิก ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล ระดับ 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
อาชีพช่างภาพทั่วไป 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพบุคคล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพแต่งงาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพแฟชั่น 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปรับแต่งภาพ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างผลิตภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบกราฟิก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างผลิตภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปรับแต่งภาพ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบกราฟิก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพปรับแต่งภาพ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพออกแบบกราฟิก 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ