สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย ( 8 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล ระดับ 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
อาชีพช่างภาพทั่วไป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพบุคคล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพสถาปัตยกรรม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพสื่อมวลชน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพแต่งงาน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพแฟชั่น 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปรับแต่งภาพ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างผลิตภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบกราฟิก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างผลิตภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปรับแต่งภาพ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบกราฟิก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพปรับแต่งภาพ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพออกแบบกราฟิก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพควบคุมคุณภาพงานอัดภาพระบบดิจิตอล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ