คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมในระดับที่ 6 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการใช้โปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพเพื่องานถ่ายภาพภูมิทัศน์ สร้างสรรค์เทคนิคการปรับแต่งภาพภูมิทัศน์ และการใช้โปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพเพื่องานสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์เทคนิคการปรับแต่งภาพสถาปัตยกรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1  มีประสบการณ์ในอาชีพช่างภาพไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
1.2  มีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในอาชีพถ่ายภาพ หรือ
1.3  มีผลงานเชิงประจักษ์ หรือ
1.4 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมิน อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของอาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5 หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวได้ จะต้องประเมินสมรรถนะของอาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 4 ก่อน จึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในอาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 6 ได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพถ่ายภาพ มีหน้าที่ ถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างภาพ ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม ช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-QJDX-144A ปรับแต่งภาพเพื่องานภูมิทัศน์
PHO-HBHK-145A ปรับแต่งภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ