คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมในระดับที่ 5 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการใช้โปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ คัดเลือก จัดการ และตกแต่งไฟล์ภาพคัดแยกและเลือกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ ศึกษาความรู้ด้านภูมิศาสตร์และ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน สามารถวางแผนการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม และใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1  มีประสบการณ์ในอาชีพช่างภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
1.2  มีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในอาชีพถ่ายภาพ หรือ
1.3  มีผลงานเชิงประจักษ์ หรือ
1.4  ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพช่างภาพ ระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
2. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมิน อาชีพช่างภาพ ระดับ 4 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของอาชีพช่างภาพ ระดับ 4 หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวได้ จะต้องประเมินสมรรถนะของอาชีพช่างภาพ ระดับ 4 ก่อน จึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในอาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5 ได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพถ่ายภาพ มีหน้าที่ ถ่ายภาพ ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างภาพ ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม  

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-NPMO-142A จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
PHO-JESO-143A ถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
PHO-HMXZ-146A ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ