Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
1
2
3
ถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
4
5
6
7
ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
8
9

ยินดีต้อนรับ