หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-JESO-143A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 3431 ช่างถ่ายภาพ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ต้องสำรวจและศึกษาข้อมูลสถานที่ในการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม จัดลำดับขั้นตอนการทำงานตามวัตถุประสงค์ เลือกใช้เลนส์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม เลือกใช้อุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม เลือกปรับค่ารูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ความไวแสงค่าสมดุลสีขาว ได้ตามลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์ เลือกปรับค่ารูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ความไวแสงค่าสมดุลสีขาว ได้ตามลักษณะงานถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ควบคุมทัศนมิติของภาพได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์ มีความรู้ด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ (Photographer) ช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
หมวดใหญ่ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆหมวดย่อย 34 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหมู่ 343 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10211

ศึกษาความรู้ด้านภูมิศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

1.1 อธิบายความรู้ด้านภูมิศาสตร์ได้

A2011.01 187084
10211

ศึกษาความรู้ด้านภูมิศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

1.2 อธิบายความรู้ด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้

A2011.02 187085
10212

วางแผนการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

2.1 สำรวจและศึกษาข้อมูลสถานที่ในการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

A2012.01 187086
10212

วางแผนการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

2.2 จัดลำดับขั้นตอนการทำงานตามวัตถุประสงค์

A2012.02 187087
10213

ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

3.1 เลือกใช้เลนส์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

A2013.01 187088
10213

ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

3.2 เลือกใช้อุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

A2013.02 187089
10214

ถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

4.1 เลือกปรับค่ารูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ความไวแสงค่าสมดุลสีขาว ได้ตามลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์

A2014.01 187090
10214

ถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

4.2 เลือกปรับค่ารูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ความไวแสงค่าสมดุลสีขาว ได้ตามลักษณะงานถ่ายภาพสถาปัตยกรรม

A2014.02 187091
10214

ถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ภาพถ่ายภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

4.3 ควบคุมทัศนมิติของภาพได้อย่างถูกต้อง

A2014.03 187092

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    1011 ใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ

    1012 ควบคุมคุณภาพของสีและแสง 

    1013 จัดองค์ประกอบภาพตามหลักศิลปะ (Composition)

    1015 สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร

    1016 ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคล

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะเกี่ยวกับการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  

2) ทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ ในการหาข้อมูลทางด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  

3) ทักษะเกี่ยวกับความผิดปกติของภาพที่เกิดจากเลนส์ การบิดเบือน (distortion) / ความผิดเพี้ยนทางทัศนมิติ

4) ทักษะเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ในการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  

5) ทักษะเกี่ยวกับงานถ่ายภาพด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  

2) ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ ในการหาข้อมูลทางด้าน สถาปัตยกรรม

3) ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของภาพที่เกิดจากเลนส์ การบิดเบือน (distortion) / ความผิดเพี้ยนทางทัศนมิติ 

4) ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของสถานที่ในการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  

5) ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม  

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence) และหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1)    เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

2)    ผลงานประกอบการประเมิน หรือผลงานภาพถ่าย หรือ

3)    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

4)     แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1)    หนังสือหรือเอกสารรับรองผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ต้องการ หรือ

2)    เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

3)    แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับวิธีการสำรวจและศึกษาข้อมูลสถานที่ในการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม การจัดลำดับขั้นตอน การเลือกใช้เลนส์และอุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม การควบคุมทัศนมิติของภาพได้อย่างถูกต้อง ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ความรู้ด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหลักฐานด้านความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงาน

(ง) วิธีการประเมิน

1)    ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

2)    ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

3)    ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

4)    ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องอธิบายวิธีการสำรวจ และศึกษาข้อมูลสถานที่ในการถ่ายภาพ  ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม การจัดลำดับขั้นตอน ปฏิบัติการเลือกใช้เลนส์และอุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม ปฏิบัติการควบคุมทัศนมิติของภาพได้อย่างถูกต้อง ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ความรู้ด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

2) ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพใช้งานได้อย่างน้อย 10 ภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว หรือขนาด A4 

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

1) การถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม หมายถึง การถ่ายภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สื่อให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาติและภูมิประเทศที่ปรากฎโดยทั่วไป เช่น ภูเขา ทะเล อาคาร บ้านเรือน วัด วัง และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น

2) อุปกรณ์ในการถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม หมายถึง การเลือกใช้เลนส์และอุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับลักษณะงานถ่ายภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

3) เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม หมายถึง การเลือกปรับค่ารูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ความไวแสง ค่าสมดุลสีขาวและควบคุมทัศนมิติของภาพได้ตามลักษณะงานถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 

(ค)  เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

1)    กล้องถ่ายภาพ

2)    เลนส์ถ่ายภาพขนาดต่าง ๆ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

พิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ 

 ยินดีต้อนรับ