คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัลในระดับที่ 4 นี้ต้องมีทักษะและความรู้ ในการตรวจสอบต้นฉบับงานของลูกค้าก่อนแต่งภาพ วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์ก่อนแต่งภาพ สามารถเตรียมอุปกรณ์การแต่งภาพ ตั้งค่าสำหรับการแต่งภาพ ตรวจสอบต้นฉบับงานของลูกค้าก่อนการผลิตภาพระบบดิจิทัล วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์ก่อนการผลิตภาพระบบดิจิทัล และเตรียมอุปกรณ์การผลิตภาพ ควบคุมอุปกรณ์การผลิตภาพ รวมทั้งการตรวจผลผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขงานที่ไม่ผ่านคุณภาพ โดยเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เก็บต้นฉบับไม่ให้เกิดความเสียหาย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1  มีประสบการณ์ในอาชีพช่างภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.2  มีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในอาชีพถ่ายภาพ หรือ
1.3  มีผลงานเชิงประจักษ์ หรือ
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล ระดับ 4 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพถ่ายภาพ มีหน้าที่ แต่งภาพ ผลิตภาพระบบดิจิทัล ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างแต่งภาพ ช่างผลิตภาพระบบดิจิทัล 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-BFQR-155A เตรียมงานก่อนแต่งภาพ
PHO-RQCV-156A แต่งภาพ
PHO-BAGW-157A เตรียมงานก่อนการผลิตภาพระบบดิจิทัล
PHO-GEKA-158A ปฏิบัติงานผลิตภาพระบบดิจิทัล
PHO-RSJN-159A ควบคุมคุณภาพของงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
PHO-DHIP-160A รักษาจรรยาบรรณในการแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ