หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพของงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-RSJN-159A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมคุณภาพของงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 3435 พนักงานตกแต่งภาพ 

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 8132 เจ้าของร้านถ่ายรูป (ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรด้านการถ่ายภาพ)

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 8132 พนักงานคุมเครื่องอัดภาพถ่ายสีและขาวดำ

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 8132 พนักงานคุมเครื่องขยายหรือย่อขนาดภาพถ่าย

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล  สามารถตรวจสอบขนาดและชนิดของกระดาษ  ตรวจสอบคุณภาพสี ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆของภาพ ประเมินงานที่เกิดปัญหา แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามสาเหตุ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพช่างแต่งภาพและผลิตภาพระบบดิจิทัล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
หมวดใหญ่ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆหมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20151

ตรวจผลผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.1 ตรวจสอบขนาดและชนิดของกระดาษ

B1051.01 187188
20151

ตรวจผลผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.2 ตรวจสอบคุณภาพสี

B1051.02 187189
20151

ตรวจผลผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.3 ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆของภาพ

B1051.03 187190
20152

วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขงานที่ไม่ผ่านคุณภาพ

2.1 ประเมินงานที่เกิดปัญหา

B1052.01 187191
20152

วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขงานที่ไม่ผ่านคุณภาพ

2.2 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามสาเหตุ

B1052.02 187192

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1)  ทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบขนาดและชนิดของกระดาษ

 2)  ทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสี

 3)  ทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆของภาพ

 4)  ทักษะเกี่ยวกับการประเมินงานที่เกิดปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1)  ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบขนาดและชนิดของกระดาษ

 2)  ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสี 

 3)  ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆของภาพ

 4)  ความรู้เกี่ยวกับการประเมินงานที่เกิดปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

      

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence) และหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1)  เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

2)  ผลงานการพิมพ์ภาพถ่ายที่มีการจัดขนาดขอบภาพและสัดส่วนของภาพได้ตามใบสั่งงานและมีสีของภาพสวยงาม 

3)  แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) หนังสือหรือเอกสารรับรองผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ต้องการ หรือ

2) เอกสารรับรองจากสถานประกอบ

3) การ หรือแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

(ค)  คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตภาพระบบดิจิทัล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ โดยประเมินเกี่ยวกับตรวจสอบขนาดและชนิดของกระดาษ ตรวจสอบคุณภาพสี ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ของภาพ ประเมินงานที่เกิดปัญหา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามสาเหตุ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามสาเหตุ

(ง) วิธีการประเมิน

1)    ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

2) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

4) ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ 

1) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติงานตรวจสอบขนาดและชนิดของกระดาษ ตรวจสอบคุณภาพสี ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆของภาพให้มีการผลิตที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินงานที่เกิดปัญหา

2) ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพใช้งานได้อย่างน้อย 10 ภาพ ขนาด 8 x 12 นิ้ว หรือขนาด A4

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

1)  ขนาดของกระดาษ หมายถึง ภาพขนาด 3R, 2P หรือ 4P 4R, 5R หรือ 6R ภาพขนาดพิเศษ 8"x10" หรือ 12"x15" 

2)  ชนิดของกระดาษ หมายถึง กระดาษโฟโต้ผิวมัน Kodak Photo Paper High Gloss

สติ๊กเกอร์กระดาษผิวด้านกระดาษโฟโต้ผิวด้าน กระดาษโฟโต้ แลปอิงค์เจ็ท เป็นต้น

3)  คุณภาพสี หมายถึง การปรับเปลี่ยน Hue, Saturation (ความเข้ม) และ Luminance (ความสว่าง) ของสีในภาพ

4)  เกณฑ์มาตรฐานของการผลิตภาพ หมายถึง การผลิตภาพโดยสามารถเก็บรายละเอียดในส่วนมืดและส่วนสว่างของภาพได้อย่างสมบูรณ์

(ค)  เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

เครื่องที่ใช้สำหรับผลิตภาพระบบดิจิทัล

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

พิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ยินดีต้อนรับ