คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างภาพบุคคล ในระดับที่ 5 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการใช้โปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ คัดเลือก จัดการ และตกแต่งไฟล์ภาพ คัดแยกและเลือกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ สามารถนำเสนอประเภทของภาพถ่ายบุคคล โดยใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพได้เหมาะสม และควบคุมปริมาณและคุณภาพของแสงในการถ่ายภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างภาพบุคคล ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1  มีประสบการณ์ในอาชีพช่างภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
1.2  มีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในอาชีพถ่ายภาพ หรือ
1.3  มีผลงานเชิงประจักษ์ หรือ
1.4 ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพช่างภาพ ระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมิน อาชีพช่างภาพ ระดับ 4 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของอาชีพช่างภาพ ระดับ 4 หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวได้ จะต้องประเมินสมรรถนะของอาชีพช่างภาพ ระดับ 4 ก่อน จึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในอาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5 ได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพถ่ายภาพ มีหน้าที่ ถ่ายภาพ ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างภาพ ช่างภาพบุคคล ช่างภาพแต่งงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-NPMO-142A จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
PHO-QJVS-147A ถ่ายภาพบุคคล
PHO-ZZQP-150A ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพบุคคล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0181-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ยินดีต้อนรับ