หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพบุคคล

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-ZZQP-150A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 3431 ช่างถ่ายภาพ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพ บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพ ต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล สามาถระบุความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับกฎหมายและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพช่างภาพบุคคล สามารถระบุความเสี่ยงสำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับจรรยาบรรณและจริยธรรมและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพบุคคลอย่างอย่างสม่ำเสมอ ระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพบุคคล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ (Photographer) ช่างภาพบุคคล ที่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างภาพบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
หมวดใหญ่ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆหมวดย่อย 34 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหมู่ 343 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10341

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างภาพบุคคล

1.1 ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

A3041.01 187134
10341

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างภาพบุคคล

1.2 ระบุความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล 

A3041.02 187135
10341

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างภาพบุคคล

1.3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ


A3041.03 187136
10341

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างภาพบุคคล

1.4 ระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

A3041.04 187137
10342

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

2.1 ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพช่างภาพบุคคล 

A3042.01 187138
10342

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

2.2 ระบุความเสี่ยงสำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับจรรยาบรรณและจริยธรรม

A3042.02 187139
10342

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

2.3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

A3042.03 187140
10342

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

2.4 ระบุถึงการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพบุคคล

A3042.04 187141

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

        1011 ใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ

        1012 ควบคุมคุณภาพของสีและแสง 

        1013 จัดองค์ประกอบภาพตามหลักศิลปะ (Composition)

        1015 สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร

        1016 ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคล

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพบุคคล

2) ทักษะเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพบุคคล

2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence) และหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง ผลงานประกอบการประเมิน หรือผลงานภาพถ่าย หรือ

2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)            

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1)  เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

2)  แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

(ค)  คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล และประเมินเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพบุคคล

(ง) วิธีการประเมิน

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

2) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

1) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล 

2) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องระบุความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

3) ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องระบุความเสี่ยงสำคัญในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ขัดกับจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคล

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพบุคคลหมายถึงผลงานภาพถ่าย

อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ครอบครัว หรือวัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่ถูกถ่ายภาพ ในแง่ของ

จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่ก่อให้ความเสื่อมเสียแก่บุคคลภายในภาพ

2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างภาพบุคคลหมายถึงช่างภาพต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งเมื่อช่างภาพได้จัดเก็บภาพถ่ายแล้วนั้น ช่างภาพต้องสร้างความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูล โดยมีสิทธิที่สำคัญคือ สิทธิการรับทราบและยิมยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัว และสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คัดค้านและเพิกถอนการเก็บและนำข้อมูลไปใช้ และสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัว

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

พิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถ      ที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ 

 ยินดีต้อนรับ