คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างภาพบุคคลในระดับที่ 6 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการถ่ายภาพ Pre-Wedding และถ่ายภาพ Wedding Ceremony รวมทั้งการปรับแต่งภาพPre-Wedding และปรับแต่งภาพ Wedding Ceremony

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพอาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1  มีประสบการณ์ในอาชีพช่างภาพไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
1.2  มีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในอาชีพถ่ายภาพ หรือ
1.3  มีผลงานเชิงประจักษ์ หรือ
1.4  ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมิน อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของช่างภาพบุคคล ระดับ 5 หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวได้ จะต้องประเมินสมรรถนะของช่างภาพบุคคล ระดับ 5 ก่อน จึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในอาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 6 ได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพถ่ายภาพ มีหน้าที่ถ่ายภาพ ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างภาพ ช่างภาพบุคคล ช่างภาพแต่งงาน ช่างปรับแต่งภาพงานแต่งงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-RPEZ-148A ถ่ายภาพแต่งงาน
PHO-MSGV-149A ปรับแต่งภาพแต่งงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ