Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
1
2
3
ถ่ายภาพบุคคล
4
5
6
7
8
ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพช่างภาพบุคคล
9
10

ยินดีต้อนรับ