หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-NPMO-142A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO - 08 รหัสอาชีพ 3431 ช่างถ่ายภาพ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพ สามารถเลือกโปรแกรมจัดการไฟล์ภาพ  เลือกโปรแกรมตกแต่งไฟล์ภาพอธิบายชื่อสกุลไฟล์ภาพที่ใช้ได้ นำไฟล์ภาพไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของงาน สามารถปรับแก้ไขและตกแต่งไฟล์ภาพได้ ใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพอื่นๆได้ คัดแยกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ เลือกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ (Photographer) ช่างภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม (Landscape and Architecture Photography) ช่างภาพบุคคล ช่างภาพประชาสัมพันธ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
หมวดใหญ่ 3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆหมวดย่อย 34 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหมู่ 343 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10171

ใช้โปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ

1.1 เลือกโปรแกรมจัดการไฟล์ภาพ

A1071.01 187076
10171

ใช้โปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ

1.2 เลือกโปรแกรมตกแต่งไฟล์ภาพ

A1071.02 187077
10172

คัดเลือก จัดการ และตกแต่งไฟล์ภาพ

2.1 อธิบายชื่อสกุลไฟล์ภาพที่ใช้ได้

A1072.01 187078
10172

คัดเลือก จัดการ และตกแต่งไฟล์ภาพ

2.2 นำไฟล์ภาพไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของงาน

A1072.02 187079
10172

คัดเลือก จัดการ และตกแต่งไฟล์ภาพ

2.3 ปรับแก้ไขและตกแต่งไฟล์ภาพ

A1072.03 187080
10172

คัดเลือก จัดการ และตกแต่งไฟล์ภาพ

2.4 ใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพอื่น ๆ

A1072.04 187081
10173

คัดแยกและเลือกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ

3.1 คัดแยกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ

A1073.01 187082
10173

คัดแยกและเลือกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ

3.2 เลือกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ

A1073.02 187083

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    1011 ใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ

    1012 ควบคุมคุณภาพของสีและแสง 

    1013 จัดองค์ประกอบภาพตามหลักศิลปะ (Composition)

    1015 สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร

    1016 ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคล

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1)  ทักษะเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ

2)  ทักษะเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ

3)  ทักษะเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่งานที่ถ่าย เพื่องานต่อการสืบค้น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1)  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการไฟล์ภาพของกล้องถ่ายภาพ

2)  ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการถ่ายภาพที่สอดคล้องกับงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับความรู้ที่ต้องการ (Knowledge Evidence) และหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1)    เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

2)    ผลงานประกอบการประเมิน หรือผลงานภาพถ่าย หรือ

3)    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

4)    แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1)    หนังสือหรือเอกสารรับรองผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ต้องการ หรือ

2)    เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

3)    แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกใช้โปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ                  การคัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ การจัดเก็บไฟล์ภาพ การจัดหมวดหมู่งานที่ถ่ายเพื่องานต่อการสืบค้น โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงาน 

(ง) วิธีการประเมิน

1)    ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

2)    ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

3)    ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

4)    ประเมินภาคความสามารถด้วยแบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)  คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องการเลือกใช้โปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ การคัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ การจัดเก็บไฟล์ภาพ การจัดหมวดหมู่งานที่ถ่ายเพื่องานต่อการสืบค้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ หมายถึงการเลือกใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพ และโปรแกรมตกแต่งไฟล์ภาพ สามารถอธิบายชื่อสกุลไฟล์ภาพที่ใช้ได้ นำไฟล์ภาพไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของงาน ปรับแก้ไขและตกแต่งไฟล์ภาพ ใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพอื่น ๆ คัดแยกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพ เลือกประเภทของไฟล์ที่จะนำไปใช้ในการตกแต่งภาพเพื่อให้ได้ภาพตามวัตถุประสงค์

2) เทคนิคในการถ่ายภาพที่สอดคล้องกับงานหมายถึงการนำเทคนิคการควบคุมค่าต่างๆภายในกล้องมาใช้แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้ได้ตามต้องการ เช่นการเน้นจุดสนใจโดยกำหนดช่วงความชัดด้วยค่ารูรับแสง หรือเทคนิคการถ่ายภาพให้มีความพลิ้วไหวด้วยการกำหนดค่าความเร็วชัตเตอร์ เป็นต้น 

(ค) เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

1)    กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 

2)    เลนส์ถ่ายภาพขนาดต่างๆ

3)    คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำหรับการปรับแต่งภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

พิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ยินดีต้อนรับ