คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ในระดับที่ 6 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการคัดเลือกภาพเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ คัดเลือกภาพเหตุการณ์สำคัญ (Hi-light) และจัดการไฟล์ภาพให้เหมาะสมกับสื่อต่าง ๆ สามารถเลือกใช้ภาพถ่ายเพื่องานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเขียนคำบรรยายประกอบภาพประชาสัมพันธ์ ตามหลัก 5W+H

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพอาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1  มีประสบการณ์ในอาชีพช่างภาพไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
1.2  มีหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในอาชีพถ่ายภาพ หรือ
1.3  มีผลงานเชิงประจักษ์ หรือ
1.4  ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมิน อาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของอาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวได้ จะต้องประเมินสมรรถนะของอาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 ก่อน จึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในอาชีพช่างภาพประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 ได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพถ่ายภาพ มีหน้าที่ถ่ายภาพ ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย ช่างภาพ ช่างภาพประชาสัมพันธ์ ช่างภาพประชาสัมพันธ์ Editorial photographer

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-OEQE-152A ลำดับภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
PHO-ISWT-153A นำเสนอภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ